español

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA HIDROLIPOCLASIA ULTRASÓNICA ASISTIDA Definición La Hidrolipoclasia ultrasónica asistida es un método revolucionario que introduce dos herramientas importantes en la disminución del tejido graso localizado. Es un método de aplicación mínimamente invasivo reconocido por su sencillez y sus buenos resultados en la reducción de adiposidades localizadas y celulitis. Características del procedimiento y seguridad para el paciente El procedimiento consiste en infiltrar solución anestésica tumescente con o sin componentes lipolíticos, para luego aplicar energía ultrasónica de 3MHz, permitiendo disolver la grasa y eliminándola a través de la orina y materia fecal o succionándola a través de cánulas de 3mm. El tratamiento se realiza con inyección de un volumen variable de líquido a nivel subcutáneo en el seno de la grasa. Esto produce un hinchamiento de los adipocitos por el fenómeno de osmosis, condición que debilita la membrana celular, y por el principio físico que postula que las ondas ultrasónicas se transmiten con mayor facilidad en medios líquidos, el impacto de la energía ultrasónica provoca un estallido de la célula grasa produciendo lipólisis. Se produce una fragmentación de la membrana del adipocito, liberando el glicerol y enviándolo a través de la circulación sanguínea y linfática al hígado, que lo convierte en hidrosoluble para ser eliminado. El tiempo de aplicación de la emisión ultrasónica es de 4 a 8 minutos por zona, potenciando el efecto lipolítico y añadiendo la capacidad de retracción de la piel para contrarrestar la flacidez residual que dejan terapias “similares”. La Hidrolipoclasia ultrasónica está indicada en adiposidades localizadas de: - Abdomen - Zona trocantérica (cara lateral de muslo) - Submentón (papada) - Cara interna del muslo - Cintura y caderas Para este procedimiento, el paciente puede requerir una ligera sedación. Con esta siempre se encontrará consciente y atento a las observaciones o sugerencias que realice el personal médico o paramédico durante el tratamiento. Página 1 de 3 - Firma del paciente y fecha CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA HIDROLIPOCLASIA ULTRASÓNICA ASISTIDA Instrucciones para tener en cuenta después de la Hidrolipoclasia ultrasónica asistida Regreso a casa: Permita que su acompañante lo traslade y esté pendiente de usted durante las 12 horas siguientes al procedimiento. Asegúrese que su acompañante o sus familiares tengan acceso a los teléfonos de la unidad de Medicina estética. Dieta:Le sugerimos que siga una dieta médica programada. Esto le permitirá mantener un peso estable y una sensación de bienestar físico y mental, además que junto a una actividad física regular, le permitirán gozar de una figura más armoniosa. Después del tratamiento podrá tomar: - Una dieta ligera. - Baja en sal los primeros dos o tres días. - Manténganse bien hidratada, si su boca o sus labios se sienten secos, es porque necesita tomar un poco más de agua. Sin embargo, un exceso en la ingesta de líquidos puede causar mayor edema. Prefiera el agua y los jugos naturales. - Recuerde que las bebidas alcohólicas están totalmente contraindicadas hasta 48 horas después del tratamiento. Actvidades: Le recomendamos que mantenga reposo en casa después del tratamiento. Esto no quiere decir que usted tenga que estar acostado/a en su cama. Caminar ayuda a que el líquido turnescente se elimina más rápidamente. Usted puede iniciar sus actividades físicas después de 1 día. Inicie muy lentamente y luego vaya aumentando la intensidad del ejercicio durante la primera semana o el mes siguiente. Fajas y bandas elásticas compresivas: Después del procedimiento, se le pondrá un vendaje que deberá ser retirado al día siguiente. Entonces se colocará una faja elástico-compresiva de acuerdo a las zonas que hayan sido tratadas. El periodo necesario para usar la faja está determinado por su misma comodidad, por lo general se recomienda usar las fajas de tres a seis semanas. Baño: Es aconsejable tomar un baño al día siguiente del tratamiento. Después de cada baño, retírese el agua con una toalla limpia. Curación de las heridas: Las heridas pueden tardar en cerrar entre 2-3 días. Durante este tiempo debe lavarlas con abundante agua y secarlas con toallas limpias o gasas estériles (no algodón). Recuerde que no se debe aplicar hielo o compresas tibias sobre las zonas tratadas. Sólo se recomienda el uso de bandas de silicona sobre la herida desde el día 2 postoperatorio. No debe bañarse en el mar, piscinas o jacuzzi por lo menos en los primeros 7 días después después del tratamiento, de igual forma durante estos días no se recomienda tomar baños sauna o turco. Posiblemente, las heridas puedan tomar un color rosa en la periferia, esto puede deberse al trauma o la quemadura que produce el movimiento de la cánula, pero por lo general es pasajero. En el caso de observar un enrojecimiento marcado sobre la zona, sensación de calor y tumefacción, fiebre, dolor, entonces debe info

albanés

Pëlqimi i INFORMUAR P FORR HIDROLIPOCLASIA E NDIHMUAR ULTRASONIKE Përkufizimi Hydrolipoclasia me ndihmë ultrasonike është një metodë revolucionare që prezanton dy mjete të rëndësishme në zvogëlimin e indeve dhjamore të lokalizuara. Isshtë një metodë minimale invazive e aplikimit e njohur për thjeshtësinë e saj dhe rezultatet e saj të mira në zvogëlimin e dhjamit të lokalizuar dhe celulitit. Karakteristikat e procedurës dhe siguria për pacientin Procedura konsiston në depërtimin e tretësirës anestetike tumeshente me ose pa përbërës lipolitikë, dhe më pas aplikimin e energjisë ultrasonike 3MHz, duke lejuar tretjen e dhjamit dhe eliminimin e tij përmes urinës dhe lëndës fekale ose duke e thithur atë përmes kanilave 3 mm. Trajtimi kryhet me injeksion të një vëllimi të ndryshueshëm të lëngut nën lëkurë në yndyrë. Kjo prodhon një ënjtje të adipociteve për shkak të fenomenit të osmozës, një gjendje që dobëson membranën qelizore dhe për shkak të parimit fizik që postulon që valët tejzanor transmetohen më lehtë në media të lëngshme, ndikimi i energjisë tejzanor shkakton një shpërthim të qeliza yndyrore që prodhon lipolizë.Ekziston një fragmentim i membranës dhjamore, duke çliruar glicerolin dhe duke e dërguar atë përmes gjakut dhe qarkullimit limfatik në mëlçi, gjë që e bën atë të tretshëm në ujë për tu eleminuar. Koha e aplikimit të emetimit ultrasonik është 4 deri në 8 minuta për zonë, duke rritur efektin lipolitik dhe duke shtuar kapacitetin tërheqës të lëkurës për të kundërvepruar me lëngun e mbetjeve të lënë nga terapitë "e ngjashme". Hydrolipoclasia tejzanor tregohet në dhjamosjet e lokalizuara të: - Abdomeni - Zona trokanterike (aspekti anësor i kofshës) - Nën mjekër (mjekër e dyfishtë) - Kofsha e brendshme - Bel dhe ijet Për këtë procedurë, pacienti mund të kërkojë qetësim të lehtë. Me këtë ju gjithmonë do të jeni të vetëdijshëm dhe të vëmendshëm ndaj vëzhgimeve ose sugjerimeve të bëra nga personeli mjekësor ose para-mjekësor gjatë trajtim. Faqja 1 nga 3 - Nënshkrimi dhe Data e Pacientit Pëlqimi i INFORMUAR P FORR HIDROLIPOCLASIA E NDIHMUAR ULTRASONIKE Udhëzime që duhet të mbani mend pas Hydrolipoclasia të Ndihmuar tejzanor Kthimi në shtëpi: Lejoni shoqëruesin tuaj t'ju transportojë dhe të mbikëqyrë 12 orë pas procedurës.Sigurohuni që shoqëruesi juaj ose anëtarët e familjes të kenë qasje në telefonat e njësisë së Mjekësisë Estetike. Dieta: Ne sugjerojmë që të ndiqni një dietë mjekësore të planifikuar. Kjo do t'ju lejojë të mbani një peshë të qëndrueshme dhe një ndjenjë të mirëqenies fizike dhe mendore, dhe së bashku me aktivitetin e rregullt fizik, ata do t'ju lejojnë të shijoni një figurë më harmonike. Pas trajtimit mund të merrni: - Një dietë e lehtë. - Me pak kripë dy ose tre ditët e para. - Qëndroni të hidratuar mirë, nëse goja ose buzët tuaja ndihen të thata, kjo është për shkak se duhet të pini pak më shumë ujë. Sidoqoftë, marrja e tepërt e lëngjeve mund të shkaktojë edemë të mëtejshme. Preferoni ujin dhe lëngjet natyrale. - Mos harroni se pijet alkoolike janë kundërindikuar plotësisht deri në 48 orë pas trajtimit. Aktivitetet: Ju rekomandojmë që të pushoni në shtëpi pas mjekimit. Kjo nuk do të thotë që ju duhet të shtriheni në shtratin tuaj. Ecja ndihmon që lëngu kthesë të hiqet më shpejt. Ju mund të filloni aktivitetet tuaja fizike pas 1 dite. Filloni shumë ngadalë dhe më pas rrisni intensitetin e stërvitjes tuaj për javën ose muajin e parë.Bandat e kompresimit dhe brezat elastikë: Pas procedurës, do të vendoset një fashë që duhet të hiqet të nesërmen. Pastaj do të vendoset një brez me kompresim elastik sipas zonave që janë trajtuar. Periudha e nevojshme për të veshur rripin përcaktohet nga komoditeti juaj, zakonisht rekomandohet të vishni rripat për tre deri në gjashtë javë. Banja: Këshillohet të bëni banjë një ditë pas trajtimit. Pas çdo banje, hiqni ujin me një peshqir të pastër. Shërimi i plagës: Plagët mund të duhen 2-3 ditë për tu mbyllur. Gjatë kësaj kohe duhet t'i lani me ujë të bollshëm dhe t'i thani me peshqirë të pastër ose garzë sterile (jo pambuku). Mos harroni të mos vendosni akull ose fasha të ngrohta në zonat e trajtuara. Përdorimi i brezave silikoni në plagë rekomandohet vetëm nga dita 2 pas operacionit. Ju nuk duhet të laheni në det, pishina ose xhakuzi të paktën 7 ditët e para pas trajtimit, në të njëjtën mënyrë gjatë këtyre ditëve nuk rekomandohet të bëni sauna ose banjë turke. Ndoshta, plagët mund të bëhen rozë në periferi, kjo mund të jetë për shkak të traumës ose djegies të shkaktuar nga lëvizja e kanulës, por zakonisht është e përkohshme.Në rast të vëzhgimit të një skuqje të theksuar në zonë, një ndjesi të nxehtësisë dhe ënjtje, ethe, dhimbje, atëherë ju duhet të info

Condiciones de Servicio

Todas las traducciones realizadas se guardan en la base de datos. Los datos salvados se publican en el sitio web abierta y anónimamente. Por esta razón, le recordamos que su información y sus datos personales no deben incluirse en las traducciones que usted hará. El contenido creado a partir de las traducciones de los usuarios puede incluir jerga, blasfemia, sexualidad y elementos similares. Recomendamos de no utilizar nuestro sitio web en situaciones incómodas, ya que las traducciones creadas pueden no ser adecuadas para personas de todas las edades y lugares de interés. Si en el contexto de la traducción de nuestros usuarios, hay insultos a la personalidad y o a los derechos de autor, etc. puede contactarnos por correo electrónico, →"Contacto"


Política de Privacidad

Los proveedores, incluido Google, utilizan cookies para mostrar anuncios relevantes ateniéndose las visitas anteriores de un usuario a su sitio web o a otros sitios web. El uso de cookies de publicidad permite a Google y a sus socios mostrar anuncios basados en las visitas realizadas por los usuarios a sus sitios web o a otros sitios web de Internet. Los usuarios pueden inhabilitar la publicidad personalizada. Para ello, deberán acceder a Preferencias de anuncios. (También puede explicarles que, si no desean que otros proveedores utilicen las cookies para la publicidad personalizada, deberán acceder a www.aboutads.info.)